Чланство

Home / Чланство
Чланство партије
Пријем чланства у Партију

Учлањење у Партију је добровољно.
Члан Партије може постати свако пунољетно лице које није члан друге политичке партије, а које прихвата Програм и Статут Партије и изрази вољу да ће испуњавати све обавезе утврђене Програмом и овим Статутом.

Кандидат за члана Партије потписује приступницу и подноси је у Мјесни, Општински или Градски одбор.
Мјесни, Општински или Градски одбор Партије дужан је да у року од 30 (тридесет) дана, од дана пријема приступнице, донесе одлуку о пријему кандидата у Партију, уручи му чланску карту и упознати га са Статутом и Програмом Партије. Уколико у прописаном року одбор не донесе одлуку о пријему у Партију сматраће се да је потписник приступнице пуноправан члан Партије.

Ако је приступницу поднио кандидат који је био на руководним функцијама у другим политичким партијама или био искључен из Партије, одлуку о поновном пријему кандидата у чланство СП доноси Главни одбор Партије, уз претходно прибављено мишљење органа Партије средине из које кандидат потиче.
Одлука Главног одбора Партије је коначна.

Изузетно, Извршни одбор СП има право да непосредно изврши пријем у Партију лица која се не могу везати ни за једну мјесну организацију, а која бораве ван граница БиХ и у мјесту боравка раде на програмским циљевима Партије или дјеловању Партије ван граница БиХ.
Чланови Партије, из предходног става, нису везани ни за једну организацију Партије, па њихов рад и активност координира и прати Извршни одбор Партије.

Чланови СП не могу бити чланови других партија.

Чланска карта
Члан Партије добија чланску карту коју издаје Општински одбор или Градски одбор Партије.
Изглед, облик и садржај чланске карте утврђује Извршни одбор Партије.

Права и дужности чланова Партије

Права члана Партије су:
– да бира и да буде биран у органе Партије;
– да буде кандидован и биран само на једну функцију на једном нивоу органа;
– да буде кандидат Партије за парламентарне и друге изборе, за представничке и извршне органе власти;
– да учествује у креирању и остваривању политике Партије;
– да покреће иницијативе за рад Партије и њених органа;
– да буде информисан о свим активностима и одлукама органа Партије и да те одлуке спроводи;
– да слободно изражава и брани, на свим нивоима организовања Партије, сопствена мишљења и ставове који су другачији од оних које има већина, а који се формирају у појединим случајевима;
– да самостално истиче своју кандидатуру у складу са статутарним нормама и прихваћеним правилима;
– да учествује у партијском раду на свим нивоима организовања и да предлаже закључке, ставове, одлуке и друге акте Партије.
Члан Партије ужива пуну заштиту и слободу изражавања свог националног и вјерског идентитета.

Дужности члана Партије су:
– да се придржава Програма и Статута Партије;
– да се залаже и активно ради на остваривању програмских циљева Партије и оспособљава се за политичко дјеловање;
– да чува и јача углед Партије и њених органа;
– да проводи одлуке и друге акте органа Партије;
– да се на свим нивоима Партије залаже за пуно поштовање демократских начела, правила и статутарних норми у раду органа и организација Партије;
– да придобија подршку грађана за изборни програм и кандидате Партије и да придобија нове чланове Партије;
– да редовно плаћа партијску чланарину, као и допринос (котизацију) утврђен одлуком Главног одбора Партије;
– да благовремено обавијести Мјесну организацију о промјени пребивалишта.